Зөвөлгөө зөвлөмж

Тусгай зөвшөөрөлийн хугацаа 2020 оны 12 сард хугацаа дуусах байгууллагын анхааралд

Тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагаа цахим хэлбэрт шилжиж байгаатай холбоотой 2020 оны 12 сард тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж байгаа байгууллага сунгалтын хүсэлтээ тус цахим системээр болон цаасан суурьт албан бичгээр гэсэн 2 хэлбэрээр илгээхийг анхаарна уу. Тус яамны 263035 дугаарт холбогдон тодруулга авна уу.